iWater MINI (Code: TH468-88)

ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ (iWater MINI)
ขนาดผลิตภัณฑ์ 365 x 274 x 127 มม.
ความยาวท่อน้ำ 200 ซม.
น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม (ไม่รวมฐานล่างของตัวเครื่อง)
แรงดันน้ำที่เหมาะสม 0.7 – 7 กิโลกรัม / ตร.ซม.
อัตราการไหลของน้ำ 0.5 กิโลกรัมต่อเมตร/นาที
อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม 5°C – 30°C ( 41°F – 86°F)
อายุการใช้งาน 360 แกลลอน ( 1 แกลลอน เท่ากับ 4.5461 ลิตรโดยประมาณ )
หมายเหต เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ ( iWater MINI ) ออกแบบเพื่อการติดตั้งให้วางบนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เท่านั้น ไม่เหมาะกับการดัดแปลงเพื่อใช้ในรูปแบบอื่น เพราะอาจเกิดปัญหาหรือทำให้การใช้งานขัดข้องได้ การแก้ไข ดัดแปลงใดๆ โดยพละการ จะมีผลทำให้การรับประกันของบริษัทฯ สิ้นสุดลงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
ไส้กรองอัจฉริยะของเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ (iWater MINI) จะมีอายุการใช้งานที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8 เดือน
หรือประมาณ 360 แกลลอน เพื่อเป็นหลักประกันทางด้านสุขพลานามัยตลอดการใช้ แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทันทีที่ไส้กรองหมดอายุ
บริษัทฯ จะไม่รับคืนไส้กรองอัจฉริยะ เด็ดขาดทุกกรณี หากมีการถอด แกะ รื้อถอน หรือดัดแปลงการใช้งานมาก่อน ฉะนั้น โปรดตรวจสอบสภาพไส้กรองที่สั่งซื้อใหม่ทุกครั้งเสมอก่อนนำไปใช้ ว่ามีรอยแตก ร้าว หัก เสียหาย หรือบุบชำรุดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
Old price: THB 36,000.00
Price: THB 29,900.00
Incl. 7 % TAX
Weight: 4 Kg
Quantity: