Let’s Make Life Better! จับมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน“

จุด ประสงค์ของการทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วิสัยทัศน์ของเรา อยู่ที่การใช้และแบ่งปัน ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พลังงานมาเป็นสื่อ กลางเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและใช้แนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อน” มาสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ เน้นที่การช่วยเหลือกันและกัน เพื่อความเจริญเติบโต ในธุรกิจร่วมกัน

เมื่อคน อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ย่อมเกิดความเข้าใจและมีความรู้สึกดี ๆ ให้กัน หากเรามอบความรัก ความเมตตา มีการยอมรับ การให้อภัยและความเสมอภาค ยิ่งให้มากเท่าไหร่ สังคมก็ยิ่งสงบสุข สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจคน ล้วนมาจากการมีสุขภาพแข็งแรงก่อนทั้งสิ้น

เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ และนำความสงบสุขสู่โลก เราต้องไม่แบ่งแยกความแตกต่างใดๆ แต่ต้องรวมพลังกาย พลังใจให้เป็นหนึ่ง เพื่อรังสรรค์โลกทีงดงามใบนี้ให้น่าอยู่

พันธกิจ

สู่อัจฉริยภาพแห่ง การมีดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็ง 6 ประการ จาปิน ปรารถนาที่จะนำพาทุกท่านที่อยู่ในโลกใบนี้มีชีวิตอย่างชาญฉลาดและดำรง ชีพอยู่ด้วยสติ ปัญญา นี่จึงเป็นภารกิจที่เราต้องเตรียมรับมือเพื่อต้อนรับศตวรรษใหม่ที่มาถึงสุขภาพ
การมีสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้น ของความสุขทั้งมวล “ชีวิตอัจฉริยะ” ก็เริ่มต้นจากจุดนี้เช่นกัน แนวคิดประการสำคัญของการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ชุดต่อต้านความชราของบริษัทจาปิน เน้นที่ความเป็นธรรมชาติ ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย มาประสมประสาน ระหว่างงานวิจัยตัวใหม่ กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ “อาหารและยาเกิด จากแหล่งเดียวกัน” ช่วยให้มีสุขภาพดี ดังที่หลายคนเสาะแสวงหา หลังจากที่ร่างกายปราศจากโรคภัยเบียดเบียน แล้วก็จะเริ่มต้นตามหาความสุขที่ตนเองปรารถนา ก้าวไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างฉลาดขึ้นนั่นเอง

จิตใจ
หลายปีมานี้ ด้วยสภาพการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลาย ๆ ด้าน ภายใต้สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ทุกๆ วันเราได้รับแรงกดดันรอบด้านจากการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนที่นับวัน ยิ่งมีความแตกต่างกันมากขึ้นจนก่อเป็นกำแพงสูงปิดกั้น ใช้ชีวิต แบบต่างคนต่างอยู่ ไม่แยแสว่าใครจะเป็นอย่างไร แม้แต่คนในครอบครัวที่สนิทกันก็กลับดูเหินห่าง จิตใจห่อเหี่ยวไร้ชีวิตชีวา ราวกับอยู่ในเงามืด ที่ยากจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ การ เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตามหลักสูตรจิตทัศน์ของจาปิน ใช้วิธีการอาศัยการฝึกฝน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตใจตนเอง เพื่อช่วยคนให้ปล่อยวาง จากวังวนแห่งความคิดยึดติด จนทำให้เกิดทุกข์ ทำลายทิฐิทีมีต่อกัน กวาดล้างความทุกข์ ความกลัดกลุ้มในจิตใจออกไป เพื่อพบกับความสงบสุขที่แท้จริง

เศรษฐกิจ รายได้และความมั่นคง
การแสวงหาเงินทอง เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างหลักประกันให้ชีวิต จาปินยังได้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ให้ทุกคนรู้สึกเหมือน เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวจาปิน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการเผยแพร่แนวคิด ด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง เพื่อนำไปช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวต่อไป

ครอบครัว
ครอบครัวเป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดของสังคม หากต้องการให้ สังคมแวดล้อมรอบตัวเรา เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น จำเป็นต้องเริ่มต้นปฏิบัตจากสมาชิกแต่ละคน แล้วขยายผลไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในวงกว้าง การมี ชีวิตอย่างชาญฉลาดที่แต่ละครอบครัวแสวงหา คือ การที่สามารถทำให้สมาชิกของครอบครัว มีหลักประกัน 3 ประการ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และความมั่นคงทางการเงิน หลังจากที่ 3 สิ่งนี้มีพร้อมแล้ว ความสุขต่างๆ ก็จะตามมา นับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่

สังคม
เป้าหมายสูงสุดของการมี “ชีวิตอัจฉริยะ” สิ่งที่เราแสวงหาคือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข และ ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ บนใบหน้าของทุกคน เต็มไปด้วยความพึงพอใจ รอคอยสิ่งที่ จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยความหวัง และความเชื่อมั่น ปราศจากความเห็นแก่ตัวและเย็นชาต่อกัน สันติสุขก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ สังคมนั้นๆ ไม่แบ่งแยก มีแต่การเสียสละ แบ่งปันน้ำใจให้กันอย่างจริงใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อทุกฝ่ายต่างร่วมมือช่วยเหลือกัน เกิดเป็นพลังทางสังคมทีมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลก็จะเปลี่ยน คุณภาพชีวิตเราให้ดีตามไปด้วย

โลกที่ศิวิไลซ์
เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก การคืนความสดชื่น รื่นรมย์ คืนธรรมชาติให้กับน้ำ ให้กับป่า ให้กับเมือง คืนความงามให้กับโลก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันรักษ์โลก ทำให้โลกน่าอยู่ ผลิตภัณฑ์ของจาปินทุกตัวไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนธรรมชาติให้กลับสู่สมดุล ดังนั้นยิ่งเราแบ่งปันและเผยแพร่ออกไป โลกจะยิ่งศิวิไลซ์ และน่าอยู่ขึ้นเมื่อนักธุรกิจจาปิน ครอบครัวจาปิน ทุกคนมีความสุข ความสุขก็จะถูกส่งต่อออกไป ความสำเร็จก็จะตามมา และโลกก็จะน่าอยู่ขึ้น คือหลัก 6 สุขภาพ ที่เรายึดถือในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจสืบมา