Let’s Make Life Better! จับมือกันแบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน“

จุด ประสงค์ของการทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วิสัยทัศน์ของเรา อยู่ที่การใช้และแบ่งปัน ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พลังงาน มาเป็นสื่อกลางเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และก้าวสู่สังคมที่ดีขึ้นในอนาคตด้วย

เมื่อคน อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ย่อมเกิดความเข้าใจและมีความรู้สึกดี ๆ ให้กัน หากเรามอบความรัก ความเมตตา มีการยอมรับ การให้อภัยและความเสมอภาค ยิ่งให้มากเท่าไหร่ สังคมก็ยิ่งสงบสุข สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจคน ล้วนมาจากการมีสุขภาพแข็งแรงก่อนทั้งสิ้น

เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ และนำความสงบสุขสู่โลก เราต้องไม่แบ่งแยกความแตกต่างใด ๆ แต่ต้องรวมพลังกาย พลังใจให้เป็นหนึ่ง เพื่อรังสรรค์โลกที่งดงามใบนี้ให้น่าอยู่

พันธกิจ

สู่อัจฉริยภาพแห่งการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็ง 6 ประการ จาปินปรารถนาที่จะส่งมอบความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดี ไปสู่ทุกครอบครัว

สุขภาพ
การมีสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้น ของความสุขทั้งมวล “ชีวิตอัจฉริยะ” ก็เริ่มต้นจากจุดนี้เช่นกัน แนวคิดประการสำคัญของการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ชุดต่อต้านความชราของบริษัทจาปิน เน้นที่ความเป็นธรรมชาติ ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย มาประสมประสาน ระหว่างงานวิจัยตัวใหม่ กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ “อาหารและยาเกิด จากแหล่งเดียวกัน” ช่วยให้มีสุขภาพดี ดังที่หลายคนเสาะแสวงหา หลังจากที่ร่างกายปราศจากโรคภัยเบียดเบียน แล้วก็จะเริ่มต้นตามหาความสุขที่ตนเองปรารถนา ก้าวไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างฉลาดขึ้นนั่นเอง

จิตใจ
หลายปีมานี้ ด้วยสภาพการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลาย ๆ ด้าน ภายใต้สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ทุกๆ วันเราได้รับแรงกดดันรอบด้านจากการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนที่นับวัน ยิ่งมีความแตกต่างกันมากขึ้นจนก่อเป็นกำแพงสูงปิดกั้น ใช้ชีวิต แบบต่างคนต่างอยู่ ไม่แยแสว่าใครจะเป็นอย่างไร แม้แต่คนในครอบครัวที่สนิทกันก็กลับดูเหินห่าง จิตใจห่อเหี่ยวไร้ชีวิตชีวา ราวกับอยู่ในเงามืด ที่ยากจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ ซึ่งหากมีการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาจิตใจ โดยใช้วิธีการ ฝึกฝน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาจิตใจตนเอง ก็จะช่วยให้สามารถปล่อยวาง จากวังวนแห่งความคิดยึดติด จนทำให้เกิดทุกข์ ทำลายทิฐิทีมีต่อกัน กวาดล้างความทุกข์ ความกลัดกลุ้มในจิตใจออกไป เพื่อพบกับความสงบสุขที่แท้จริงได้

ความมั่นคง
ความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เมื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิดใจที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีพลังมากพอที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ รวมถึงสามารถสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและครอบครัวได้

ครอบครัว
ครอบครัวเป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดของสังคม หากต้องการให้ สังคมแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จำเป็นต้องเริ่มต้นปฏิบัติจากตัวเราเองก่อน แล้วส่งไปยังสมาชิกในครอบครัว และไปสู่สังคมในวงกว้าง การมีชีวิตอย่างชาญฉลาดที่แต่ละครอบครัวแสวงหา คือ การที่สามารถทำให้สมาชิกของครอบครัว มีหลักประกัน 3 ประการ คือ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต หลังจากมี 3 สิ่งนี้มีพร้อมแล้ว ความสุขต่าง ๆ ก็จะตามมา นับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่

สังคม
เป้าหมายสูงสุดของการมี “ชีวิตอัจฉริยะ” สิ่งที่เราแสวงหาคือการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข และ ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ บนใบหน้าของทุกคน เต็มไปด้วยความพึงพอใจ รอคอยสิ่งที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยความหวัง และความเชื่อมั่น ปราศจากความเห็นแก่ตัวและเย็นชาต่อกัน สันติสุขก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ สังคมนั้น ๆ ไม่แบ่งแยก มีแต่การเสียสละ แบ่งปันน้ำใจให้กันอย่างจริงใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อทุกฝ่ายต่างร่วมมือช่วยเหลือกัน เกิดเป็นพลังทางสังคมทีมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลก็จะเปลี่ยน คุณภาพชีวิตเราให้ดีตามไปด้วย

โลกที่ศิวิไลซ์
เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก การคืนความสดชื่น รื่นรมย์ คืนธรรมชาติให้กับน้ำ ให้กับป่า ให้กับเมือง คืนความงามให้กับโลก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันรักษ์โลก ทำให้โลกน่าอยู่ ผลิตภัณฑ์ของจาปินทุกตัวไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม และคืนธรรมชาติให้กลับสู่สมดุล เพื่อโลกที่ศิวิไลซ์ และน่าอยู่ยิ่งขึ้นตลอดไป