บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้เริ่มก่อตั้ง คือ คุณดิเรก ธนพงศ์ไพศาล ด้วยตระหนักดีว่า คุณภาพของน้ำที่ดี หรือ ไม่ดีนั้น ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของคนเรา อย่างมาก ตลอดเวลาที่ศึกษา และเก็บรวบรวม ข้อมูลงานวิจัย เกี่ยวกับน้ำ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งงานวิจัย เกี่ยวกับน้ำดื่ม และวิถีชีวิตในหมู่บ้านอายุยืน แต่ละแห่งทั่วโลก ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ในศตวรรษที่ 21 นี้ รูป แบบของการ ดำเนินชีวิตมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพ จาปินได้เริ่มต้นจากการเสริมสร้างความสุขอันเกิดจากการมี สุขภาพกายที่แข็งแรง แล้วขยายผล ไปสู่การสร้าง ความเข้มแข็งทั้งหก ได้แก่ สุขภาพ จิตใจ ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและโลก อันจะช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิต ทุกๆด้านเพื่อบรรลุ สู่ความสมบูรณ์พูลสุข ทุกด้านของมวลมนุษยชาติโดยการนำระบบ รูปแบบการจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพชิ้นนี้ ส่งถึงมือผู้บริโภคทุกครัวเรือน และในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หลายปีมานี้ บริษัท จาปิน ไม่เป็นเพียงแค่เป็นผู้นำในวงการสุขภาพและเทคโนโลยี ต่อต้าน ความชรา (Anti-Aging) แต่ยังได้ปรับให้สมาชิกในธุรกิจมีแนวความคิดแบบเดียวกันช่วย เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกสร้างเครือข่ายของธุรกิจสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เผยแพร่สุขผลานามัย สรรสร้างความบริบูรณ์ผาสุก” ที่ตั้งไว้

ถึงวันนี้ จาปิน จึงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านไบโอเทคโนโลยีอีกด้วย เป็นความสำเร็จที่สามารถขยายขอบเขตการตอบสนองความต้องการ ได้มากขึ้น และนี่ก็คือ การดำเนินงานตาม ปณิธาณ 6 สุขภาพ เพื่อความ เข้มแข็งของร่างกาย ใจและ จิตวิญญาณ ซึ่งจาปิน จะมุ่งมั่น และ ก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง