ความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกาย

“โลก” ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ มีมากกว่าส่วนที่เป็นพื้นดิน “น้ำ” จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลกนี้ ต้นไม้ สัตว์และมนุษย์ ล้วนอาศัยน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำรงชีวิต พืชและสัตว์ ต้องอาศัยน้ำเพื่อการเจริญเติบโตขยายพันธุ์และการมีชีวิตที่อยู่รอดแต่สำหรับมนุษย์อาศัยน้ำเพื่อการดื่ม การปรุงอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการนำมาใช้สอยเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

ร่างกายมนุษย์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ดังนั้นนจึงมีความจำเป็น และสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่โครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกาย ได้แก่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบต่างๆ ในร่างกายของเรา ความสำคัญหลักๆ ของน้ำที่มีต่อร่างกายมีดังนี้

อ่านต่อ...