การสมัครเป็นนักธุรกิจจาปิน

 1. การสมัครเป็นนักธุรกิจจาปินเป็นการสมัครแบบรายปี ต้องต่ออายุทุกๆ 1 ปี
  *เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
    เนื่องจากจะส่งผลต่อสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ
 2. รหัสผู้แนะนำไม่สามารถขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ตามระบบลิขสิทธิ์เครือข่ายของทางบริษัท
  *กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้แนะนำของท่านก่อนกรอกข้อมูล
  *กรณียังไม่มีผู้แนะนำ สามารถยื่นเรื่องขอเพิ่มรหัสผู้แนะนำภายหลังได้
 3. ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจจาปินต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
  จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
  และสำเนาทะเบียนบ้านของพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
 4. ในกรณีสมัครคู่ ผู้สมัครและผู้สมัครร่วมต้องเป็นสามีภรรยาโดยนิตินัย/พฤตินัยเท่านั้น
 5. ห้ามบุคคลใดๆ สมัครเป็นนักธุรกิจจาปินตั้งแต่ 2 รหัสขึ้นไป และให้ถือว่าสามี-ภรรยาเป็นหุ้นส่วนเดียวกัน ไม่สามารถสมัครต่างสายงานกันได้
 6. กรณีเคยสมัครเป็นสมาชิกจาปินแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครจนกว่าจะมีการลาออกจากสถานะสมาชิกเดิมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 7. กรณีเคยสมัครเป็นสมาชิกจาปินแล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจจาปินภายหลัง
  หรือกรณีเคยสมัครเป็นนักธุรกิจจาปินแล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกจาปินภายหลัง
  หรือกรณีเคยสมัครเป็นนักธุรกิจจาปินแล้ว
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครจนกว่าจะหมดอายุสมาชิกภาพเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 8. นักธุรกิจจาปินที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเปลี่ยนสถานะ ไปเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ สายงานเดิม
 9. สิทธิการเป็นนักธุรกิจจาปิน สามารถโอนสิทธิให้กับทายาทโดยธรรมได้
  แต่ไม่สามารถทำการซื้อขายระหว่างนักธุรกิจจาปินที่มิใช่ทายาทโดยตรงได้
  การโอนสิทธิ์ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ และจะมีผลผูกพันบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
  และนักธุรกิจจาปินได้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 150 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย)
  พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ: กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ร่วมธุรกิจทั้งสองท่าน (กรณีสมัครคู่)
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจจาปินมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย
  โดยผู้ปกครองจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

การต่ออายุสมาชิก

 1. นักธุรกิจจาปินจะมีอายุสมาชิก 1 ปี เมื่ออายุสมาชิกครบกำหนด ทางบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนการต่ออายุ ให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขในการต่ออายุสมาชิก
  1. มียอดขายส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 PPV ในเดือนใดเดือนหนึ่งภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
  2. นักธุรกิจจาปินสามารถกรอกรายละเอียดการต่ออายุสมาชิกในใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
   และนำส่งบริษัทจาปินฯ ทางโทรสารหรือด้วยตนเอง พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุเป็นเงิน 500 บาท
   โดยสามารถชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วส่งหลักฐานการโอนมายังบริษัทฯ
  3. หากภายใน 12 เดือนไม่มีเดือนหนึ่งเดือนใดที่มียอดถึง 1,000 PPV หรือการต่ออายุสมาชิกขาดช่วงไป
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิประโยชน์และตำแหน่งของสมาชิก
   และหากมีการต่ออายุเข้าเป็นสมาชิกครั้งใหม่ในภายหลัง สิทธิประโยชน์จะเริ่มนับจากตำแหน่ง RT ใหม่