หน้าที่และกฎเกณฑ์ของนักธุรกิจจาปิน

1) นักธุรกิจจาปินทุกรายถือเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ อย่างเป็นเอกเทศ  โดยจะไม่ถือเป็นตัวแทนจำหน่าย  นายหน้า  หุ้นส่วน  ลูกจ้าง  หรือผู้บริหารของ
    บริษัทฯ  ฉนั้นนักธุรกิจจาปินจึงไม่มีสิทธิแสดงตนต่อบุคคลภายนอกในลักษณะดังกล่าวโดยเด็ดขาด

2) นักธุรกิจจาปินจะต้องแนะนำผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าตามหลักคุณธรรม  และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงทั้งราคา คุณภาพ 
    ประสิทธิภาพและแหล่งที่มาของสินค้า   ห้ามมิให้โฆษณาผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ในลักษณะของการรักษาโรค   รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ  
    ให้บคคคลภายนอกเข้าใจผิดในผลกำไร  หรือการรับประกันรายได้ใดๆโดยเด็ดขาด

3) ห้ามนักธุรกิจจาปินแอบอ้างชื่อบริษัทฯ  เพื่อการขอรับบริจาคหรือระดมเงินทุนจากบุคคลทัวไปโดยเด็ดขาด

4) เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และรักษาศีลธรรมอันดีงามของสังคม ฉนั้น  ห้าม

                4.1 นักธุรกิจจาปินที่มีคู่สมรส  มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีคู่สมรสในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 
                4.2 นักธุรกิจจาปินที่เป็นโสด   มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีคู่สมรสในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

5) ห้ามนักธุรกิจจาปินดำเนินการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในทางที่ไม่เหมาะสม  อันส่งผลกระทบต่อตลาดและเป็นผลเสียหายต่อ
    ผู้บริโภค

6) ห้ามนักธุรกิจจาปินชักจูงสมาชิกในสายงานาของสมาชิกอื่นมาอยู่ในสายงานของตนเอง  และห้ามกระทำการใดๆ  อันจะส่งผล กระทบต่อ
    ระบบการจำหน่ายของบริษัทฯทั้งสิ้น  เช่น  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าราคาที่กำหนด เป็นต้น

7) นักธุรกิจจาปินต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจจาปินชองตนเองทั้งหมด 

8) ห้ามใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ  เพื่อการเผยแพร่ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  หรือใส่ร้ายบริษัทฯ หรือกระทำการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

                8.1 มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจการจำหน่ายตรงอื่น  ไม่ว่าจะใช้ชื่อตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อการจำหน่ายหรือเผยแพร่สินค้าของ ธุรกิจ
                    จำหน่ายตรงอื่น

                8.2 ชักนำหรือเชิญชวนสมาชิกบริษัทฯ ไปเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมในธุรกิจจำหน่ายตรงอื่น  ไม่ว่าจะในนามของตนเอง  หรือ
                     นักธุรกิจจาปินในสายงานเดียวกันหรือบุคคลอื่น

9) ห้ามนักธุรกิจจาปินนำข้อมูลทุกประเภทของบริษัทฯ ไปอ้างอิงและใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม  หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯโดยเด็ดขาด

10) ห้ามนักธุรกิจจาปิน  กระทำการจำหน่ายหรือติดตั้ง “เครื่องผลิตน้ำอัจฉริยะ” และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆทุกประเภทของบริษัทฯ 
      ต่อสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

11) ห้ามนักธุรกิจจาปินใช้ชื่อบริษัทฯ หรือในนามส่วนตัว  ลงประกาศหรือตีพิมพ์เอกสารใดๆเพื่อากรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
      ในทางที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

12) นักธุรกิจจาปินรายใดๆที่ได้สมรสกัน  ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องยุติสิทธิการเป็นนักธุรกิจจาปิน  และใช้สิทธิการเป็นนักธุรกิจจาปินร่วมกัน
      ภายใต้ชื่ออีกฝ่ายหนึ่งเพียงรหัสเดียวเท่านั้น

13) กรณีที่นักธุรกิจจาปินมีความสัมพันธ์กับพนักงานบริษัทฯ  นักธุรกิจจาปินจะต้องสละสิทธิการเป็นนักธุรกิจจาปินทันที  หรือพนักงานของ
      บริษัทฯ จะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

14) ห้ามนักธุรกิจจาปินใช้วิธีการใดๆ  เพื่อสิ้นสุดหรือยุติคุณสมบัติการเป็นนักธุรกิจจาปินของสมาชิกอื่น

15) ห้ามนักธุรกิจจาปินจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ในลักษณะค้าส่งให้แก่บุคคลที่ยังมิได้เป็นสมาชิก  และห้ามทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
      บริษัทฯ  โดยวิธีที่ผิดต่อกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

16) ห้ามนักธุรกิจจาปินกู้ยืมเงิน  หรือเล่นการพนันในระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง

17) ห้ามนักธุรกิจขายตรงยุยง  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนให้นักธุรกิจจาปินอื่นเปลี่ยนย้ายผู้แนะนำ  หรือสายงานใหม่  รวมถึงห้ามกระทำใน
      ลักษณะดังต่อไปนี้

                17.1 ใช้เงิน  สิ่งของ  หรือทรัพย์สิน  จูงใจให้นักธุรกิจจาปินอื่นสละสิทธิในการจำหน่ายตรง  หรือสมัครเป็นดาวน์ไลน์ใหม่ของผู้
                        แนะนำคนอื่น  หรือของตนเอง
                17.2 การโอนย้ายหรือแบ่งสิทธิการจำหน่ายตรงใดๆ  ไม่ว่าทั้งหมด  หรือบางส่วนให้กับนักธุรกิจจาปินอื่น  โดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ
                        ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม  เป็นไปตามที่บริษทฯ กำหนด