ที่ดิน ส.ป.ก.

เกี่ยวกับประเด็นที่ดิน ส.ป.ก. ได้สร้างความสับสนและเกิดคำถามจากผู้คนในสังคมมากมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่ทราบว่า ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร? สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่? และทำไมคนรวยคนมีตังค์สามารถครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ได้เป็นพัน ๆ ไร่?  ในบทความนี้จาปินได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมาไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกัน ดังนี้ค่ะ 

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร?

ส.ป.ก. 4-01 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ที่ดิน ส.ป.ก.” เป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินของรัฐ ซึ่งมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ออกให้กับประชาชน เพื่ออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน

เขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรม เกษตรกร คืออะไร?

เขตปฏิรูปที่ดิน  หมายความว่า  เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เกษตรกรรม  หมายความว่า  การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เกษตรกร  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.

 1. มีสัญชาติไทย
 2. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
 3. ประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต
 4. ร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง
 5. ไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอ
 6. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ ส.ป.ก. 

หน้าที่ของเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก.

 1. ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ห้ามขาย ห้ามให้เช่า หรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
 2. ขุดบ่อได้ไม่เกิน 5% ของที่ดิน จากเนื้อที่ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. และไม่นำดินที่ขุดออกจากแปลง
 3. ต้องดูแลหมุดหลักฐาน และหลักเขตที่ดิน มิให้เกิดความชำรุดหรือเคลื่อนย้าย
 4. ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน จนทำให้ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม
 5. ปลูกบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ได้ตามสมควร
 6. ยินยอมทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญากับ ส.ป.ก.
 7. ไม่ทำให้สิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมในที่ดินเสียหาย 

ที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายได้หรือไม่?

อ้างอิงข้อมูลตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  มาตรา 39 กำหนดว่า :-

“ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” 

กล่าวคือ ที่ดิน ส.ป.ก. นั้นเป็นที่ดินที่จะได้รับสิทธิเพื่อการเกษตรกรรม จะไม่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ยกเว้น เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม ได้แก่ 

 1. สามีภรรยา
 2. บุตร
 3. บิดามารดา
 4. พี่น้องร่วมบิดามารดา
 5. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
 6. หลาน

และสามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม (ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่น) ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่ต้องการ และรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่า ประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร 

เกร็ดน่ารู้

 • หากผู้ได้รับประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. นำที่ดินออกขาย ให้เช่า หรือยกที่ดินให้บุคคลอื่นเข้าทำประโยชน์ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น จะทำให้ผู้ได้รับประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. เสียสิทธิทำกินในที่ดินและต้องออกจากที่ดินนั้น หากไม่ยอมออกจะถือเป็นการเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น และมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 362 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 • กรณีทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าที่ดิน ส.ป.ก. จะถือเป็นการทำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย การซื้อขายหรือการเช่าตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
 • หากผู้ซื้อที่ดินชำระเงินค่าที่ดิน ส.ป.ก. ทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินต้องห้ามไม่ให้ซื้อขายเปลี่ยนมือ ถือเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ตามมาตรา 411 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นผู้ซื้อจะไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระไปคืนมาได้

สรุปที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่ได้รับสิทธิเพื่อการเกษตรกรรม และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จึงไม่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ หรือหากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินั้นยังมีผลอยู่ก็จะกลาย “เป็นโมฆะ” ซึ่งไม่มีผลทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้นแล้วก็ตาม และจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ด้วย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินควรระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลก่อนทำสัญญาซื้อขายใด ๆ เพื่อความปลอดภัย 

สนับสนุนข้อมูลความรู้โดยเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่นไอวอเตอร์ (iWater) และไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เพราะน้ำดื่มไอวอเตอร์เป็นน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย คงไว้ซึ่งแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NSF) อย่าลืม!! ดื่มน้ำสะอาดให้ได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) จะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ https://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ที่มา

Gistda

กรมอุตุนิยมวิทยา

วิกิพีเดีย