การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change

ว่าด้วยเรื่องสภาพอากาศของโลกในปัจจุบัน พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี  โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้  ซึ่งสังเกตได้จาก สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น และว่ากันว่ามนุษย์คือต้นตอแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไร? จาปินมีข้อมูลมาบอกเล่าให้ทราบกันค่ะ 

เมื่อพูดถึงสภาพอากาศโลกแล้ว คำที่มักจะถูกนำมากล่าวถึงกันอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ Climate Change, Global Warming และ Greenhouse Effect เพราะคำเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วยมีเหตุปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ฤดูกาลต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณที่อาศัยอยู่นั้น ๆ  และสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้  เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้นทำให้ฤดูกาลต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อย ๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด 

สำหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น ด้วยอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งหรืออาจกลายเป็นทะเลทราย เกิดการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น  น้ำแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบโดยตรง และอาจทำให้บางพื้นที่จมหายไปอย่างถาวร 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากจนเกินสมดุล เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N20) และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น ในบรรยากาศ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง การผลิตในโรงงานอุสาหกรรมต่าง ๆ การตัดต้นไม้ทำลายป่า เป็นต้น ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง ส่งผลให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นผิวโลกได้มากขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ภาวะเรือนกระจก” นั่นเอง หากกิจกรรมของมนุษย์ยิ่งเพิ่มปริมาณก๊าซเหล่านั้นมากเพียงใด  อุณหภูมิโลกก็จะยิ่งร้อนขึ้นมากเช่นกัน และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก 

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลกยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายังผิวโลกได้  แต่จะดูดซับรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรด (Infrared) ที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ แล้วคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความร้อนที่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฏจักรน้ำ อากาศ และฤดูกาลต่าง ๆ ให้ดำเนินไปอย่างสมดุลเอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) คือ ก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ดี โดยก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกให้คงที่ และหากไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในเวลากลางวันนั้นร้อนจัดและในตอนกลางคืนก็จะหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้จะดูดซับรังสีคลื่นความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อย ๆ แผ่รังสีคลื่นความร้อนออกมาในเวลากลางคืนทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

โดยก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีคลื่นยาวหรือรังสีความร้อนไว้นั้น มีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  มีเทน (CH4)  ไนตรัสออกไซด์ (N20)  โอโซน (O3) และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมีการสะสมของก๊าซบางชนิดอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมากจนเกินสมดุล จึงทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพื้นผิวโลกอย่างมากมาย 

เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติสามารถดูดซับรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรด และคายพลังงานความร้อนได้ดีในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก  แต่ปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดได้เกิดการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมากจนเกินความสมดุล จึงต้องมีการควบคุมก๊าซบางชนิดเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ต้องควบคุมมีเพียง 6 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N20) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) 

นอกจากนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดภาวะโลกร้อนด้วย (ไม่ได้อยู่ในรายการก๊าซ 6 ชนิดที่ต้องควบคุม) นั่นคือ สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือเรียกว่า “สารซีเอฟซี” (Chlorofluorocarbon : CFC) ซึ่งถูกใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม 

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ที่กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก (อาจยกเว้นไอน้ำ) ในชั้นบรรยากาศ ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N20) รวมทั้งควันจากท่อไอเสียรถยนต์ทำให้เกิดก๊าซโอโซน (O3) และนอกจากนี้ ยังมีกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดสารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) อีกด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์ คือ ต้นเหตุสำคัญของปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและได้ผลที่สุดก็คือ การเริ่มต้นแก้ไขจากต้นเหตุที่แท้จริง นั่นคือมนุษย์ต้องลดกิจกรรมที่ไปเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากตัวเราเพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน เช่น ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น หันมาใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้วัสดุสิ่งของที่ทำลายสภาพแวดล้อม ใช้วัสดุรีไซเคิล ใช้หลอดประหยัดไฟ ปลูกต้นไม้ ใช้ถุงผ้าใส่ของ เป็นต้น 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : กระทรวงพลังงาน

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/Publication/Knowledge/green%20the%20earth.pdf

หรือตามแหล่งที่มาด้านล่างบทความนี้

สนับสนุนข้อมูลความรู้โดยผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำดื่มรุ่นไอวอเตอร์ (iWater)  และเครื่องรุ่นไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องผลิตน้ำอาบไอวอเตอร์วอช (iWater Wash) ที่ให้คุณได้ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายแบบหมดจด และเครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) ที่ช่วยให้บรรยากาศในบ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ที่มา

Scimath

gracz

Climatological Center

กระทรวงพลังงาน

SCG

Reanrooclimatechange