เกร็ดความรู้เรื่อง “ภาษี” (ตอนที่ 2)

จากคราวที่แล้วในบทความ เกร็ดความรู้เรื่องภาษี (ตอนที่ 1) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ภาษี ประเภทภาษี และโครงสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีไปแล้ว ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก ๆ และในบทความนี้จาปินยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมมาบอกให้ทราบกันดังนี้ 

 ภาษีทางตรง

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ โดยจัดเก็บเป็นรายปี ซึ่งผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีในขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย 
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี มีกำหนด 12 เดือนต่อหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (หรือน้อยกว่า แล้วแต่กรณี) เช่น เงินได้ประเภทกำไรสุทธิ ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย หรือเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรจากประเทศไทย เป็นต้น โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสุงสุดอยู่ที่ 20% ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
  • ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น 
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการครอบครอง เป็นภาษีที่จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนของภาษีโรงเรือนกับภาษีเงินได้ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นครั้งแรก 
  • ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และมักจะมีการกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย ซึ่งจะรับภาระภาษีตามสัดส่วนมูลค่าของมรดกที่ตนได้รับ 
  • ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษี เช่น ภาษีรถยนต์ 

ภาษืทางอ้อม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “แวต” คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งเป็นการเก็บภาษีจากผู้บริโภคนั่นเอง โดยประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี โดยที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง 
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกิจการในราชอาณาจักรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ การธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต กิจการรับจำนำ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ปล่อยเงินกู้ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เป็นต้น และการขายอสังหาริมทรัพย์ทางการค้าหรือหากำไร เป็นต้น 
  • อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร 28 ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยมีการจัดพิมพ์อากรแสตมป์ในลักษณะเดียวกันกับตราไปรษณียากรแต่ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้ เพื่อประกอบการแสดงรายการยื่นภาษีประจำปีของภาษีในแต่ละประเภทให้ถูกต้อง ซึ่งเราในฐานะประชาชนคนไทยมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย!! 

สนับสนุนข้อมูลความรู้โดยผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่นไอวอเตอร์ (iWater)  และเครื่องรุ่นไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องผลิตน้ำอาบไอวอเตอร์วอช (iWater Wash) ที่ให้คุณได้ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายแบบหมดจด และเครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) ที่ช่วยให้บรรยากาศในบ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ : ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ที่มา

กรมสรรพากร

วิกิพีเดีย

Peak Think

Surat Local

ไทยรัฐออนไลน์