เกร็ดความรู้เรื่อง “ภาษี” (ตอนที่ 1)

คำว่า “ภาษี” มีความเกี่ยวข้องกับเรามาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในฐานะพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับภาษีทั้งสิ้น แต่หลายคนจะอาจยังไม่ทราบว่าภาษีคืออะไร? ใครบ้างที่ต้องจ่าย?  และรวมไปถึงภาษีมีกี่ประเภท? มีภาษีอะไรบ้าง? และหน่วยงานใดเป็นผู้จัดเก็บ?  ในบทความนี้จาปินมีข้อมูลมาบอกให้ทราบกันค่ะ

ภาษี (Tax)  คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข คมนาคม และเศรษฐกิจ ฯลฯ หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาษีเป็นรายได้หลักของรัฐซึ่งจัดเก็บและนำมาใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลความผาสุขของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ภาษี แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ

 • ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่าง ๆ ของบุคคล หรือนิติบุคคล เป็นภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ โดยจะเรียกเก็บจากรายได้ หรือความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดเก็บ 
 • ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคเมื่อมีการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นภาษีที่สามารถผลักภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ ซึ่งได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีทางการค้า ค่าธรรมเนียมอากรต่าง ๆ ที่จะเรียกเก็บจากรายจ่ายของบุคคลโดยมิได้พิจารณาฐานะความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้น ๆ 

โครงสร้างภาษีในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 • กรมสรรพากร
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์ 
 • กรมสรรพสามิต
  • ภาษีสุรา      
  • ภาษียาสูบ
  • ภาษีไพ่  
  • ภาษีรถยนต์
  • ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  • ภาษีกิจการบริการ 
 • กรมศุลกากร
  • ภาษีนำเข้า
  • ภาษีส่งออก 
 • องค์กรปกครองท้องถิ่น
  • ภาษีป้าย      
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ภาษีบำรุงท้องถิ่นจาก โรงแรม น้ำมัน ยาสูบ
  • อากรฆ่าสัตว์
  • อากรรังนกนางแอ่น 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม เราในฐานะผู้เสียภาษีจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำส่งภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพราะภาษีเหล่านี้ถือเป็นรายได้หลักที่รัฐบาลจะต้องนำไปบริหารและพัฒนาประเทศของเราต่อไป 

สนับสนุนข้อมูลความรู้โดยผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำดื่มรุ่นไอวอเตอร์ (iWater)  และเครื่องรุ่นไอมินิ (iMini) ที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เครื่องผลิตน้ำอาบไอวอเตอร์วอช (iWater Wash) ที่ให้คุณได้ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายแบบหมดจด และเครื่องปรับบรรยากาศไอวอเตอร์แอร์ (iWater Air) ที่ช่วยให้บรรยากาศในบ้านคุณน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ: ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ http://www.japin.co.th

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง
  Mr.Happii Mr.Happii

เรียบเรียงโดย : bibomom

ที่มา

คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง

Peak Think

Station Account